Ochrana a spracovanie osobných údajov
Aktualizované 11 Marca, 2021
Osobné údaje, ktoré sú získavané behom návštevy týchto webových stránok, sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Dňa 25.5.2018 nadobudlo platnosť NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EURÓPKEJ ÚNIE 2016/679 a vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s týmto nariadením a taktiež aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.5.2018.

Čo sú to osobné údaje?

Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa Vás ako dotknutej osoby, na základe ktorej ste ako fyzická osoba jednoznačne identifikovateľný subjekt. Identifikovateľný subjekt ste vtedy, ak je vás možné identifikovať priamo alebo nepriamo najmä na základe všeobecného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad, meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Medzi osobné údaje teda patria meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, email ale aj spomenuté lokalizačné údaje týkajúce sa miesta vášho pobytu alebo pohybu (je ich možné zistiť napr. pomocou mobilného telefónu alebo GPS) a taktiež aj online identifikátory medzi ktoré patrí napr. IP adresa alebo cookies.

Aké údaje získavame a uchovávame?

Medzi stránky platformy Akadémie Vodcovstva patrí

www.radovanjencik.sk / .cz 
www.instinktivnevodcovstvo.sk
www.portal.akademiavodcovstva.sk
www.akademiavodcovstva.sk
www.leadsmart.sk / .cz

Na www.akademiavodcovstva.sk (spolu s týmito ďalšími webovými stránkami platformy) máte možnosť dobrovoľne zadať a odoslať svoje osobné údaje cez rôzne zberné, prihlasovacie alebo registračné formuláre.

Cez tieto formuláre odosielate konkrétne Vaše meno a priezvisko a Vašu emailovú adresu. Tieto Vaše osobné údaje používame za účelom opísaným v týchto pravidlách a v rozsahu nevyhnutnom pre tento účel.

Počas Vašej návštevy na webovej stránke www.akademiavodcovstva.sk je zaznamenávaná IP adresa Vášho počítača z ktorého pristupujete na webovú stránku, ďalej je zaznamenávaná informácia z akej stránky ste sa dostali na túto stránku, čas strávený na stránke a Váš pohyb v rámci tejto stránky, tzn. ktoré konkrétne podstránky si prezeráte. Vzhľadom k tomu, že aj tieto údaje patria pod osobné údaje (online identifikátory), pracujeme s nimi s potrebnou opatrnosťou a zvýšenou starostlivosťou.

Cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré sú posielané aplikáciami webovej stránky www.akademiavodcovstva.sk do Vášho internetového prehliadača počas Vašej návštevy webovej stránky. Používaním Cookies sa zvyšuje užívateľský komfort návštevníkom a čitateľom webovej stránky.

Na webovej stránke www.akademiavodcovstva.sk sú súbory cookies používané k analýze návštevnosti a k personalizácii obsahu a reklám. Informácie o Vašom používaní webovej stránky www.akademiavodcovstva.sk sú zdieľané s tretími stranami, ktoré pôsobia v oblasti analýzy, inzercie a sociálnych médií. Pomocou týchto informácií je možné prispôsobovať ponuku našich služieb konkrétnemu návštevníkovi stránky.

Cookies tretích strán 

Na webovej stránke www.akademiavodcovstva.sk sú používané aj cookies tretích strán, ktoré slúžia k sledovaniu návštevnosti webovej stránky, personalizácii a zlepšeniu používateľského komfortu:

Meranie návštevnosti (Google analytics)
Personalizácia reklám (Google adwords a Facebook)
Zber emailových adries (ActiveCampaign.com)
Prihlasovacie formuláre a prieskumy (surveyfunnel.io a Google Forms)
Automatizovaný systém online predaja (Clickfunnels.com)
Platobná brána (Stripe.com)
Nástroj na optimalizáciu marketingu (ConversionFly.com a Hotjar.com)
Platforma pre podporu email marketingu a predaja (InfusionSoft.com)
Platforma pre A/B testovanie a optimalizáciu konverzií (VisualWebsiteOptimizer.com)

Odmietnutie cookies

Cookies zo stránky www.akademiavodcovstva.sk a tretích strán môžete odmietnuť. Toto odmietnutie je potrebné nastaviť vo Vašom internetovom prehliadači.

Nezabudnite však na fakt, že zablokovaním cookies zo stránky www.akademiavodcovstva.sk obmedzíte funkčnosť niektorých aplikácii a tým pádom Vám niektoré služby nebudú fungovať.

Profilovanie zákazníkov

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;

V rámci profilovania ste na základe Vašich preferencií zistených vďaka cookies rozdeľovaní do záujmových skupín. Podľa tohto rozdeľovania budete dostávať informácie a emaily s obsahom ktorý Vás zaujíma. Informáciami mimo Vášmu záujmu nebudete zaťažovaní.

Proti tomuto profilovaniu môžete podať námietku na e-mail: podpora@akademiavodcovstva.sk, a v lehote najneskôr do 1 mesiaca dostanete vyjadrenie a Vaša námietka bude vyriešená.

Čo je to "Spracúvanie osobných údajov?"

Spracúvaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, počnúc ich získavaním až po likvidáciu a to bez ohľadu na to, či je to vykonávané automaticky s pomocou automatizovaných prostriedkov, alebo neautomatizovane.

Zákon o ochrane osobných údajov vymenúva niektoré, najčastejšie vykonávané spracovateľské operácie, napríklad získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

Právny základ a účel získavania a používania informácií

K zberu osobných údajov dochádza na webovej stránke www.akademiavodcovstva.sk, alebo ostatných menovaných vyššie, cez prihlasovací formulár, kde zadávate svoje celé meno a emailovú adresu. Tieto údaje od vás získavam dobrovoľne za účelom Vášho zaradenia do tréningov, kde s Vami budem osobne pracovať na maximalizovaní Vášho potenciálu a dosiahnutí excelencie vo Vašom vodcovstve.

Právnym základom pre získanie týchto osobných údajov je môj oprávnený záujem dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho investované peniaze a čas.

Ako dlho sú uchovávané vaše údaje?

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu potrebnú pre poskytovanie služieb, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak, alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že prevádzkovateľ nie je osobitným predpisom viazaný váš údaj ďalej archivovať).

Bezpečnosť údajov

Prevádzkovateľ dbá na to, aby boli všetky osobné údaje uchovávané v bezpečí používaním rôznych bezpečnostných systémov ako sú antivírusový program a firewall. Všetci spolupracovníci a zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi sú poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť.

Webová stránka www.akademiavodcovstva.sk je vybavená bezpečnostným certifikátom https://. Všetky prípadné platby prebiehajú cez zabezpečené platobné brány a systémy a údaje sú na serveroch zabezpečované heslom a šifrovaním.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, máte nasledujúce práva:

Právo na informácie: Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je obchodná spoločnosť so spisovou značkou C 46493/KSUL (Krajský soud v Ústí nad Labem):

Visionary Leadership Alchemy s.r.o.
Jana Opletala 1633/24, Most
Česká republika
IČO 09830111

Kontaktné osoby:

Klientský servis Radovana Jenčíka, e-mail: podpora@akademiavodcovstva.sk

Prevádzkovateľ nakladá s vašimi osobnými údajmi tak, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.         

Právo na prístup k údajom: V prípade, že chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje o Vás uchovávame, radi Vám ich poskytneme na požiadanie. Vašu žiadosť nám napíšte na email: podpora@akademiavodcovstva.sk

Právo na opravu: V prípade akýchkoľvek nesprávnych alebo neúplných údajov o Vás, ktoré spracovávame a uchovávame, máte právo na ich opravu.

Právo na vymazanie: Po splnení a dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov máte "právo na zabudnutie" resp. právo na vymazanie poskytnutých údajov. 

Toto právo si môžete uplatniť kedykoľvek odvolaním svojho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov. Odvolať svoj súhlas môžete napísaním žiadosti na email: podpora@akademiavodcovstva.sk

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov nie je absolútne. Ak bude prevádzkovateľ Vaše údaje potrebovať pre plnenie zákonných povinností (daňové zákony, účtovné predpisy a iné osobitné právne predpisy), tak práve na tieto účely plnenia zákonných povinností ich bude prevádzkovateľ ďalej uchovávať a spracovávať.

Právo na obmedzenie spracúvania: V prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov a to počas obdobia preverovania správnosti údajov, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Toto obmedzenie môžete požadovať aj vtedy, ak je spracúvanie nezákonné a na miesto vymazania budete považovať len obmedzenie ich spracúvania. Toto právo si môžete uplatniť aj v prípade, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, prípadne obhajovanie vašich právnych nárokov. Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v systémoch prevádzkovateľa, ale prevádzkovateľ ich už nebude používať na svoje účely.

Právo na prenosnosť údajov: Od prevádzkovateľa môžete požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi. Údaje druhého (nového) prevádzkovateľa je potrebné písomne oznámiť a až potom bude technicky možné realizovať prenos mena, priezviska a emailovej adresy.

Právo namietať: Pri spracúvaní osobných údajov založenom na oprávnenom záujme máte právo namietať tento oprávnený záujem. V prípade, že bude Vaša námietka uznaná ako dôvodná, Vaše osobné údaje spracovávané na uvedenom základe budú vymazané zo systémov prevádzkovateľa. Ak sa preukáže, že údaje boli spracúvané nezákonne, budú taktiež vymazané.

Právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie: Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

V prípade vášho odmietnutia takéhoto automatizovaného profilovania sa bude k vašim údajov pristupovať individuálne a automatizované rozhodnutia budú kontrolované kompetentnou osobou.

Doba vybavenia žiadostí

Žiadosti na uplatňovanie niektorých z vyššie uvedených práv budú vybavené do 48 hodín od doručenia. V prípade komplikovanej žiadosti to bude najneskôr do 1 mesiaca od doručenia.

Prenos údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v Európskej Únii, alebo Spojených štátoch amerických a že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín.

Prenos do tretích krajín môže nastať len pri technických operáciách našich sprostredkovateľov doplnkových služieb a aplikácií webovej stránky.

Dozorný orgán

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ak nastane situácia, že akákoľvek Vaša žiadosť nebude vybavená najneskôr do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

Odkazy tretích strán

Na webovej stránke www.akademiavodcovstva.sk sa nachádzajú aj odkazy na webové stránky tretích strán. Webové stránky týchto tretín strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na mojich. Z toho dôvodu prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán.

Poskytnutie Vašich údajov tretím stranám

Prevádzkovateľ nepredáva, neobchoduje a žiadnym spôsobom neposkytuje Vaše osobné údaje tretím stranám.

Prípadné odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných, čí súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Budúce zmeny

Akékoľvek budúce zmeny zásad ochrany osobných údajov budú uverejnené na tejto stránke.

Tieto zásady sú platné od 26.6.2019.
Radovan Jenčík
Zakladateľ AkademiaVodcovstva.sk
© Copyright 2020 - Všetky práva vyhradené Inštitútom Akadémie Vodcovstva.
COPYRIGHT © 2019 INSPIRING REMARKABLE, LLC. PLATFORMA AKADÉMIA VODCOVSTVA.
  ·  OCHRANA ÚDAJOV  ·  OBCHODNÉ PODMIENKY  ·  COOKIES  ·  KARIÉRA  ·  KONTAKT  ·